Temel Analiz nedir ? nasıl yapılır ?

Temel analiz nedir,nasıl yapılır ;şirketlerin mali tablo verilerin irdelenmesi sonucu belli kriter ile yapılan analizdir.                                            Temel analizde şu faktörlerde göz önünde tutulması gerekir.;

1. Ülkedeki yaşanan risk yapısı ekonomik risk,sosyolojik risk,politik 2. Ülkenin ekonomi ve makro verileri oluşum ve etkileri( faiz,döviz kurları, para arzı vs.)   3. ülkede oluşan ekonomik durum içindeki sektörlerin durumu ve stratejik önem arz eder. 4.Şirket ile ilgili bilanço, gelir tablosu gibi mali tablolarının tümü irdelemek sureti ile değerlendirip sonuca ulaşmaktır.

mali analiz rasyoları :Bu rasyolara bakarak temel analiz yapılabilir.                1.Şirketin Paraya Çevirebileceği Varlıkları Borçlarının Ne Kadarını Karşılıyor?  Cari oran: Bilanço da işletmenin dönen varlıkların kısa vadeli borçlara oranı şeklinde ifade edilir. İşletmenin kısa vadeli borçlarını ödeme kapasitesini belirtir. Dönen varlıklar işletmede kısa vadede nakte döndüre bileceği varlıklarıdır. cari oranın 2  olma sı  idealdir.Firmanın bulunduğu sektör ortalamasına bakılarak konumu belirlenmelidir.                                               2. Eğer şirketin stoklarını yok kabul edersek borçlarının ne kadarını ödeyebilir?                                                      Likidite oranı : Stoklar ve diğer döner varlıklar olmaksızın, döner varlıkların kısa vadeli borçlara oranıdır. Genellikle bu oranın 1 olması gereklidir. Fakat sektörden sektöre bu oranın ne olması gerektiği farklılık gösterebilir. Dolayısıyla  belirli bir sektördeki şirketler inceleniyorsa öncelikle ilgili sektörün ortalaması bulunmalı ve bu şirketlerin oranları bulunan ortalama ile karşılaştırılmalıdır. 3.Firma Alacak larını çabuk tahsil edip paraya çevirebiliyor mu? Alacakların devir hızı oranı net satışların ortalama alacaklara bölün mesiyle bulunur. Alacakların paraya dönüşüm çabukluğunu veya diğer bir deyişle alacakların likiditesini gösterir. Alacak devir hızının yüksekliği işletmenin etkin bir tahsilat politikası izlediğini işaret eder. 4. Stoklarını en hızlı eritip paraya çeviren firma hangisi? stok devir hızı, net satışların ortalama stoklara bölünme siyle bulunur. Bu oranın yüksekliği, işlet menin stoklarını daha etkin bir biçimde yönettiğinin göstergesidir. Dolayısıyla sektör ortalamalarının üzerinde stok devir hızı katsayısı işletme için iyi bir şekilde yorumlanır. 5. Dönen Varlık larını en etkin kullanan firma hangi si?  Dönen Varlık devir hızı net satış ların döner varlıklara bölünmesiyle bulunur ve net satışların döner varlık larını kaç defa karşıladığını gösteren bir orandır. Oranın yüksek çıkması elbetteki iyi bir şekilde yorumlanır. 6. Hangi firma  bu sektör içinde en fazla borç yükü altındadır? Toplam borç yükü, Toplam Borç / Toplam Aktif oranı ile bulunur. Borç verenler tarafından sağlanan borç yüzdesini ölçer. Borç verenler düşük borç rasyo’su arzu ederler. Borsa açısından ele alınırsa, ilgili şirketin borç rasyosu’nun sektör ortala malarından daha düşük olması istenir. Hele yüksek faiz ve enflasyon ortamı olan ülkemizde yüksek borç rasyoları, özellikle satışları ve karları enflasyon oranında artmayan şirketler için alarm sinyalleri vermektedir. 7. Şirketlerin içinde faiz giderlerini zorlanmadan karşılayan şirketler hangileri?             Faiz karşılama gücü rasyosu ise firmanın faiz yükümlülüklerini ödeme yeteneğini gösterir. Bu oranın yüksek olması elbetteki istenilen ve firma hakkında güven veren bir durumdur. Sektör ortalamalarına bakılarak firmanın sektör içindeki yeri daha net görülebilir. 8. En karlı çalışan Şirket Hangisi? Net kar marjı rasyosu 100 TL’lik satış başına düşen net karı gösterir ve senet fiyatlarını önemli ölçüde etkilemektedir. Bu sonuç ekonometrik nedensellik analizlerinde de çıkmıştır.       9. Şirket sahip olduğu toplam varlıkların 100 Tl sine karşılık ne kadar kar ediyor.  Aktif karlılık oranı net karın Aktiflere bölünmesiyle bulunur ve bu da işletme nin toplam varlıklarının ne kadar karlı çalıştığını ölçmeye yarayan bir göster gedir. Bu oran basit olarak işletmenin yaptığı yatırımın karlılığını gösterir ve işletme varlıkları nın finansman biçimine bağlı olarak yıldan yıla değişiklikler gösterebilir        10. Hangi şirket Özsermayesini en etkin kullanıyor ? Özsermaye karlılık oranı ise işletme nin özkaynaklarını ne kadar etkin kullan dığını gösteren bir rasyodur. Bu oran ayrıca ortakların yatırımlarının kârlı lığını ölçer. Hissesini aldığınız şirket paranızı ne kadar iyi değerlendiriyor sorusuna cevap bulursunuz. Fakat şunu hemen belirtelim. Yeniden değerleme yapmış bir şirketin özsermayesi artacağı için karlılığı önceki dönemlere oranla düşük çıkabilir.